Profesor biologije/zoologije ponudio je monstruozne ideje o ljudskoj sek­su­al­nosti, koju ne samo da je htio svesti na životinjsku, već je otišao i korak dalje uvjeravajući nas da je čovjek seksualno aktivan od tre­nut­ka ro­đe­nja! Ovu kobnu tvrdnju branio je "znanstvenim istraživanjem" te­me­lje­nog na iskazima pedofila (između ostaloga i naci-pedofila dr. Ballu­sec­ka), a postoje dobre indicije da je neke za potrebe istraživanja i sam upućivao kako da zlostavljaju djecu. Isto tako na temelju "re­pre­zen­ta­tiv­nog uzorka" odrasle populacije koji je sadržavao nedopustivo velik broj seksualno devijantnih i delikventnih osoba, izvodio je za­ključ­ke o seksualnosti i homoseksualnosti među odraslima. Njegovo pisanje postalo je i "znanstvena osnova" za tragičnu liberalizaciju ka­zne­nog zakona SAD (a zbog dobrobiti antilokalizma, tj. globalizacije njegova "znanost" postaje temelj za perverzne programe poput svoje­vre­me­no u Njemačkoj ponuđenog Körper, Liebe, Doktorspiele, ro­di­telj­skog pri­ruč­ni­ka o dječjoj seksualnosti u dobi od 1 do 3 godine!).

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .