Ovaj sustav uči da svatko posjeduje tri dana tijela – fizičko, emocionalno, intelektualno – i potencijalno četvrto tijelo koje se mora stvoriti Voljom. Put kojim se oblikuje samo jedno tijelo je ne­urav­no­težen. Fakir može razviti ogromnu fizičku volju i možda biti u stanju svoje ruke držati ispružene godinama. Kakva je korist od toga? On nije razvio svoje emocionalno tijelo niti intelektualno tijelo, i tako sa svo­jom "voljom" ne može učiniti ništa vrijedno. Skoro je isto i s ostala dva puta. Redovnik je nerazvijen fizički i intelektualno. Yogin je nerazvijen fizički i emocionalno. Razvojno učenje Četvrtog Puta radi sa sva tri dana tijela istovremeno, da bi se stvorio "Uravnoteženi Čovjek" koji može razviti "Svjesnu Volju" kojom se omogućuje pristup božanskom tijelu.

U kršćanskoj terminologiji četiri tijela se nazivaju tjelesna, pri­rod­na, duhovna i božanska narav. U Četvrtom Putu ona su prvo, drugo, treće i četvrto tijelo.

Prvo tijelo je na površini , fizičko tijelo koje doživljava senzacije. Ono nam je dano već organizirano, ali funkcionira mehanički, rea­gi­ra­jući na vanjske utiske.

Drugo tijelo je emocionalno tijelo i ono je neorganizirano mnoš­tvo osjećaja i želja koje se stalno mijenja, koje je neusmjereno i reagira automatski. Ono se nalazi dublje od prvog tijela.

Treće je intelektualno tijelo koje je sačinjeno od misli i funkcija razmišljanja. Ono je također neorganizirano mnoštvo promjenjivih, na­su­mič­no potaknutih misli.

Četvrto tijelo je božansko tijelo. Ono je dostupno jedino "Voljom" stvorenoj uređenjem drugog i trećeg tijela. Razvoj Svjesne Volje kroz uređenje tri dana tijela pruža pristup vašem božanskom tijelu ili naravi, koje je neizrecivo. Ako je to postignuto, tada četvrto tijelo postoji i po­sje­du­je svijest, individualnost i volju. Četvrta Volja – četvrto Tijelo je Majstor. To je najviši i najdublji dio vas.

Funkcioniranje nerazvijenog čovjeka inicirano je vanjskim ži­vo­tom. Njegovo prvo, fizičko tijelo doživljava senzacije koje izazivaju emocije u drugom tijelu, a one se izražavaju u mislima trećeg tijela. U ovom slučaju nema četvrtog tijela, nema tijela volje, tu je samo zbrka malih, konfliktnih, trenutnih volja, stimuliranih neuređenim emocijama i mislima. Njegove funkcije podliježu promjenjivim senzacijama u vanjskom životu.

U ovom sustavu, razvijenog Čovjeka usmjerava svijest u nje­go­vom božanskom tijelu i on se podvrgava božanskoj volji. U ovom slu­ča­ju, najdublji (četvrto tijelo) usmjerava funkcije ostala tri tijela. Svjesna budnost četvrtog tijela razumije potrebe svake okolnosti, te božanska volja usmjerava misli u trećem tijelu obzirom na te potrebe; misli u drugom tijelu stvaraju nesebične emocije, iz kojih nastaju odgovarajuće akcije u prvom tijelu. Na taj način, ono što je najviše stvara hotimične akcije, a tri dana tijela služe tome.

Stjecanje Božanskog tijela je isti proces kao i krštenje. Četvrti Put predstavlja praktične upute o procesu stjecanja.

Opća struktura sustava

Postoje tri aspekta opće strukture sustava Četvrtog Puta kakav se po­du­čavao u Fontainebleau – kozmologija, Pokreti i Rad.

Kozmologija

Mnogo toga može se dobiti proučavanjem kozmologije Četvrtog Puta. Međutim, odmah na početku rekla bih vam da je jedan od kamena temeljaca ovog sustava savjet "sve provjeri za sebe". Kozmologija pred­stavlja model Univerzuma koji širi um. Njeno proučavanje može vam dati perspektivu razmjera i relativnosti i dimenzionalno proširiti um. Neke ideje djeluju kao neka vrsta šoka, osmišljene da vas malo probude ili vas natjeraju da mislite drukčije o stvaranju općenito, i o vašem mjestu i smislu unutar njega. Ako promislite te ideje, vaše se ra­zu­mi­je­va­nje može početi mijenjati.

Zraka Stvaranja je primarni kozmološki model uređenja Uni­ver­zu­ma. Sve stvorene stvari uređene su prema zakonima, inače bi bio samo kaos – nered. Sustav uči da Univerzum živi i razvija se, težeći jedinstvu i svijesti. Njegova struktura predstavljena je Zrakom Stva­ra­nja.

Zraka nam pokazuje sedam razina Stvaranja, počevši s Ap­so­lut­om koji podliježe samo jednom zakonu – zakonu vlastite volje. Druga razina je razina svih mogućih zvjezdanih sustava ili galaksija, i ona podliježe trima zakonima. Svaka sljedeća razina podliježe zakonima prethodne razine i jednakom broju zakona vlastite. Tako treća razina, koja je razina našeg Mliječnog Puta, podliježe trima zakonima druge razine i trima zakonima vlastite – dakle, ovoj razini pripada šest za­ko­na. Četvrta razina je razina našeg Sunca, i ima dvanaest zakona. Peta razina je razina planeta općenito, i pripadaju joj dvadeset i četiri za­kona. Šesta razina je razina Zemlje, pod četrdeset i osam zakona. Sed­ma je razina našeg Mjeseca, pod devedeset i šest zakona.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .